Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Καταστατικό Δικτύου Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης "ΘΕΡΜΟ"

Επωνυμία
Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Θερμαϊκού ''Θερμό''.

Σκοποί
• Η υποστήριξη της τοπικής οικονομίας μέσα από θετικές δράσεις που ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών, εξερευνώντας νέους δρόμους με χρήση μονάδων ανταλλαγής στα πρότυπα του διεθνούς συστήματος ανταλλαγών LETS.
• Δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης σε τοπική κλίμακα, ιδιαίτερα για την προστασία των ασθενέστερων οικονομικά.
• Προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και παραγωγής με την ανάπτυξη κατάλληλων ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων, που δίνουν τη δυνατότητα προβολής υπηρεσιών και αγαθών, αλλά και καταγραφής ανταλλαγών μεταξύ μελών του δικτύου.
• Ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδιαίτερα των ασθενέστερων οικονομικά.
• Εκπόνηση εργασιών σε συναφή θέματα και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία εναλλακτικών οικονομικών πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν και ενισχύουν την κοινότητα.

Μέλη - Νομική μορφή
Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Θερμό λειτουργεί ως Ένωση φυσικών προσώπων. Μέλος του μπορεί να γίνει κάποιος καταθέτοντας γραπτή αίτηση, με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής του Δικτύου. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Δίκτυο με γραπτή του δήλωση, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής.

Έδρα
Έδρα του Δικτύου ορίζεται η Μηχανιώνα.

Οργανωτικά θέματα, διαδικασία αποφάσεων
Ανώτατο όργανο του Δικτύου αποτελεί η γενική συνέλευση των μελών, η οποία συνέρχεται τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες, όπου διενεργεί τον απολογισμό δράσης τριμήνου και εγκρίνει τις πολιτικές και την στρατηγική για το επόμενο τρίμηνο. Επίσης η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως για σπουδαίο λόγο. Η γενική συνέλευση εκλέγει τη συντονιστική ομάδα, η οποία δεν έχει συγκεκριμένη θητεία, αλλά είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από την γενική συνέλευση. Η συντονιστική ομάδα από τα μέλη της επιλέγει συντονιστή, αν απαιτείται για συγκεκριμένη εργασία, ο οποίος είναι ανακλητός ανά πάσα στιγμή από την ίδια. Η συντονιστική ομάδα έχει πλήρη εξουσιοδότηση για χειρισμό όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του δικτύου και συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν απαιτείται. Έχει την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία του Δικτύου και εκτελεί τις συναλλαγές του κεντρικού λογαριασμού του δικτύου, ο οποίος χρησιμοποιείται για τις εργασίες διαχείρισης και λειτουργίας, καθώς επίσης και για την διαχείριση έργων του δικτύου. Η συντονιστική ομάδα ορίζει υπεύθυνους διαχειριστές συστήματος, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των συναλλαγών του δικτύου.

Διαφάνεια και λογοδοσία
Οι συνεδριάσεις της συντονιστικής ομάδας του Δικτύου είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη. Οι αποφάσεις της συντονιστικής ομάδας και της γενικής συνέλευσης θα αναρτώνται στον ιστοχώρο του Δικτύου και θα είναι προσβάσιμες. Ανοικτή θα είναι η πρόσβαση όλων των μελών στα προφίλ των άλλων μελών με δυνατότητα αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ανταλλαγές μεταξύ των μελών
• Τα μέλη του Δικτύου με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, τόσο ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών, όσο και ως προς τις τυχόν υποχρεώσεις τους προς τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές στον ειδικό ιστοχώρο χρησιμοποιώντας σαν μέσο συναλλαγής τη μονάδα ΘΕΡΜΟ.
• Για κάθε μεταφορά μονάδων ΘΕΡΜΟ από ένα λογαριασμό σε ένα άλλο που πραγματοποιείται στο σύστημα από μέλη που δεν έχουν πρόσβαση στο internet, απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση των δικαιούχων των λογαριασμών με υπογραφή.
• Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται ηλεκτρονικά.
• Όλοι οι λογαριασμοί στο σύστημα καταγραφής ξεκινούν από το μηδέν. Για κάθε μέλος υπάρχει αρχικό χρεωστικό όριο 300 ΘΕΡΜΟ, το οποίο θα καλυφθεί στη συνέχεια από το συναλλασσόμενο με παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων. Επίσης, για κάθε μέλος υπάρχει αρχικό πιστωτικό όριο 300 ΘΕΡΜΟ, το οποίο θα καλυφθεί στη συνέχεια από το συναλλασσόμενο με λήψη υπηρεσιών ή προϊόντων. Τα όρια αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της συντονιστικής ομάδας στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθορίζονται κάθε φορά για όλα τα μέλη.
• Κανένα μέλος του Δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.
• Ένα μέλος με χρεωστικό υπόλοιπο που επιθυμεί να εγκαταλείψει το Δίκτυο, θα πρέπει να φροντίσει να επαναφέρει το λογαριασμό του στο μηδέν. Αν ένα μέλος με πιστωτικό υπόλοιπο επιθυμεί να εγκαταλείψει το Δίκτυο, χωρίς να το χρησιμοποιήσει για λήψη υπηρεσιών ή προϊόντων, το υπόλοιπό του μεταφέρεται στον κεντρικό λογαριασμό του Δικτύου. 
• Κάθε μέλος του Δικτύου έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη μηνιαία κίνηση σε ΘΕΡΜΟ που καταγράφεται στο σύστημα διαχείρισης και αφορά το λογαριασμό του σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. 

Οικονομικά θέματα - συνδρομές
Δεν υπάρχει χρέωση τόκου στους λογαριασμούς. Με απόφαση γενικής συνέλευσης μπορεί να αποφασίζεται μικρή μηνιαία χρέωση σε ΘΕΡΜΟ στους λογαριασμούς για κάλυψη αποκλειστικά λειτουργικών εξόδων του Δικτύου. Προς το παρόν η χρέωση είναι 2 ΘΕΡΜΟ το μήνα.

Όροι συμμετοχής στο Δίκτυο
• Τα μέλη του δικτύου αποδέχονται τα στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές τους να είναι προσβάσιμα από άλλα μέλη και τη συντονιστική ομάδα του Δικτύου.
• Η συντονιστική ομάδα μπορεί να αρνηθεί καταχώρηση αγγελίας προσφοράς ή ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντιπεριβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα. Σε περίπτωση που μια τέτοια καταχώρηση γίνει με ευθύνη του μέλους, η συντονιστική ομάδα μπορεί μετά από συζήτηση να τη διαγράψει και το θέμα να συζητηθεί περαιτέρω για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των μελών του Δικτύου από απάτες και κακόβουλες πράξεις.
• Το Δίκτυο δημοσιεύει αγαθά και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του Δικτύου μεταξύ των μελών του έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη. Τα μέλη, εκτός των άλλων, καλούνται να αξιολογούν κάθε συναλλαγή για ενημέρωση άλλων συναλλασσόμενων. Επίσης οι συναλλασσόμενοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την αξία σε ΘΕΡΜΟ που συμφωνούν μεταξύ τους σε μια συναλλαγή.
• Τα μέλη του δικτύου έχουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τις τυχόν υποχρεώσεις τους προς την εφορία και τις αρχές που προκύπτουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν. Η συμμετοχή κάποιου μέλους στο Δίκτυο σε καμιά περίπτωση δεν το απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του έναντι των φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων σύμφωνα με το νόμο. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο δίκτυο έχουν φιλικό χαρακτήρα.
• Η συντονιστική ομάδα έχει την εξουσιοδότηση να ζητήσει από μέλος του Δικτύου εξηγήσεις για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους σκοπούς του Δικτύου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να διαγράψει μέλος από το Δίκτυο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου